Arxiv
26.01.2022 | NƏŞRLƏR
Çayçılıqla bağlı daha bir kitab nəşr olunub

2021-ci ilin son günlərində AMEA-nın Lənkəran Regional Elmi Mərkəzinin direktoru, aqrar elmlər doktoru, professor Fərman Quliyev, fəlsəfə doktorları Xalıqverdi Babayev və Natiq Mirzəyevin həmmüəllifliyi ilə “Çay bitkisinin qidalanması və məhsuldarlığı” mövzusunda monoqrafiyasıı işıq üzü görüb. 348 səhifəlik kitabda mi­ne­ral və üz­vi güb­rə­lər haq­qın­da ümu­mi mə­lu­mat, xü­su­si­lə çay plan­ta­si­ya­la­rın­da tət­biq olu­nan mi­ne­ral, üz­vi güb­rə­lə­rin ve­ge­ta­si­ya müd­də­tin­də də­yiş­kən və ya bir­lik­də ve­ril­mə­si­nin bit­ki­yə təsiri, sə­mə­rə­li­li­yi­nin yük­səlt­mək yol­la­rı, do­za­la­rı­nın op­ti­mal­laş­dı­rıl­ma­sı me­tod­la­rı, güb­rə­lə­rin tər­ki­bin­də­ki qi­da mad­də­lə­ri­nə gö­rə on­la­rın şər­ti va­hid­lər­lə və fi­zi­ki çə­ki­yə gö­rə he­sab­lan­ma­sı və s. həl­li va­cib mə­sə­lə­lə­rə həsr edil­ib.

      Çayçılıq haqqında Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan vəzifələrin yerinə yetirilməsinə töhfə olan mo­noq­ra­fi­ya­da, həm­çi­nin ər­zaq təh­lü­kə­siz­li­yi­nin tə­mi­na­tın­da və çay­çı­lı­ğın in­ki­şa­fın­da sa­hib­kar­lı­ğın ro­lu, ya­şıl çay is­teh­sa­lın­da ma­ya də­yə­ri­nin aşa­ğı sa­lın­ma­sı və çay­çı­lıq­da iq­ti­sa­di sə­mə­rə­li­li­yin yük­səl­dil­mə­si yol­la­rı gös­tə­ril­ib, çay plan­ta­si­ya­la­rın­da su­var­ma re­ji­mi­nin mü­əy­yən edil­mə­si, mik­ro­iq­lim şə­rai­ti, çay bit­ki­si­nin fi­zio­lo­ji və məh­sul­dar­lıq gös­tə­ri­ci­lə­ri­nə da­ir ma­te­ri­al­lar öz ək­si­ni tap­ıb.

      Kitabın elmi redaktoru AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Əlövsət Quliyevdir.

Ali təh­sil mü­əs­si­sə­lə­ri­nin “Aq­ro­nom­luq”, “Tor­paq­şü­nas­lıq”,“Aq­ro­kim­ya” və di­gər ix­ti­sas­la­rın­da təh­sil alan tə­lə­bə­lər, ma­gist­rant­lar, dok­to­rant­lar, həm­çi­nin, mü­va­fiq sa­hə­lər üz­rə mütəxəssislərin is­ti­fa­də edə bi­ləcəyi kitab “Ecoprint” nəşriyyatında nəşr edilib.