Lənkəran REM-nin şöbələri və fəaliyyət istiqamətləri

  1. Çay və subtropik bitkilər şöbəsinin əsas fəaliyyət istiqamətləri:

Lənkəran-Astara bölgəsinin floristik tərkibinin, müxtəlifliyinin öyrənilməsi və qiymət­ləndi­ril­məsi; 

Nadir bitkilərinin bioekoloji və fitosenotik xüsusiyyət­lərinin öyrənilməsi;

Lənkəran – Astara bölgəsi şəraitində çay, sitrus və subtropik bitkilərin mövcud sort və formalarının toplanması, morfoloji bioloji təsərrüfat xüsusiyyətləri, onların məhv olmaq təhlükəsindən qorunması, bərpa edilməsi, müasir seleksiya baxımından qiymətləndirilməsi, yeni sortların seçilməsi və yaradılması; 

  1. Folklor, etnoqrafiya və arxeologiya şöbəsinin əsas fəaliyyət istiqamətləri:

Azərbaycanın cənub-şərq regionun folklorunun və mifoloji mətnlərinin toplanılması, sənəd­ləşdirilməsi, folklor mətnlərinin variant­larının və qaynaqlarının üzə çıxarılması, toplanan folklor nümunələrinin vahid Azər­bay­can folklorunda yeri, nəzəri prob­­lem­lərinin araş­dı­rıl­ma­­sı, Azər­baycan fol­k­lorunun et­nik, mil­li və universal xüsusiy­yətlərinin və əla­qə­lərinin tədqiqi, elmi təsnifi, kataloqlaş­dı­rıl­ma­sı və nəşr edilməsi, həmçinin arxeoloji və numizmatik abidələrinin aşkarlanması, onların xəritələrinin tərtibi və muzeyinin yaradılmasıdır.